Vastuullisuus

Omistajaohjaus on keskeinen osa Karen vastuullisen sijoittamisen politiikkaa, jota toteutetaan sijoitustoiminnassa ja sen prosesseissa. Sijoitustoiminnassa kiinnitämme huomiota siihen, että sijoituskohteet toimivat hyvän hallintotavan mukaisesti ja ottavat taloudellisten seikkojen lisäksi huomioon myös ympäristöön, sosiaalisiin asioihin ja hallintotapaan liittyvät asiat.

Ympäristö

Sijoituskohteiden valinnassa pyrimme valikoimaan kohteiksemme yrityksiä, jotka toiminnassaan kiinnittävät erityistä huomiota ympäristönäkökulmiin. Vaadimme sijoituskohteiltamme voimassa olevaa ympäristöpolitiikkaa ja pyrimme omistajaohjauksen keinoin vaikuttamaan sijoituskohteen haitallisten päästöjen ja jätteiden hallintaan sekä ympäristölupien ja sertifikaattien kattavuuteen.

Sosiaaliset näkökohdat

Kiinnitämme huomiota ja vaadimme sijoituskohteiltamme paikallisten lakien ja säädösten noudattamista, työolojen laatuun ja työperäisten onnettomuuksien minimointiin sekä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten noudattamiseen.

Hyvä hallintotapa/Corporate Governance

Aktiivisella omistajuudella edistämme hyvän hallintotavan mukaisia toimintatapoja sijoituskohteissa. Noudatamme itse ja vaadimme sijoituskohteiltamme läpinäkyvyyttä liiketoiminnassa ja suhteessa työntekijöihin, yhteistyökumppaneihin ja yhteiskuntaan.Kare Group Oy